Kancelaria Adwokacka

Prawo mediów

Ochrona własności intelektualnej

Prawo pracy

Tajemnice i ochrona danych osobowych


adw. prof. nadz. Joanna Taczkowska - Olszewska

Joanna Taczkowska - Olszewska - Adwokat, od 2001r. nauczyciel akademicki i wykładowca, Prorektor ds. Nauki KPSW, Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, wcześniej dr hab. prof. ASzWoj Kierownik Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; biegły sądowy w zakresie dziennikarstwa.

Członek organów konsultacyjnych i stowarzyszeń naukowych oraz ekspert w dziedzinie prawa prasowego a także w zakresie mediów elektronicznych i usług audiowizualnych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych z tytułu dostarczania treści cyfrowych i handlu elektronicznego. Autorka ekspertyz oraz publikacji naukowych z zakresu ochrony informacji, a w szczególności ochrony prywatności oraz tajemnic ustawowo chronionych w tym z zakresu ochrony danych osobowych.


Specjalizacja

Prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy, ochrona danych osobowych


czytaj więcej
W mediach

Przedstawiamy linki do medialnych publikacji z udziałem adw. prof. nadz. Joanny Taczkowskiej - Olszewskiej


czytaj więcej
Publikacje

Wykaz książek i licznych publikacji prawniczych autorstwa adw. prof. nadz. Joanny Taczkowskiej - Olszewskiej


czytaj więcej
Kontakt

W tym miejscu znajdą Państwo dane adresowe, mapkę oraz telefony i formularz kontaktowy


czytaj więcej


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 530 475 267

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Zasada jawności i dostępu do posiedzeń kolegialnych obejmuje zapewnienie fizycznej obecności zainteresowanych podmiotów w pomieszczeniu, w którym odbywają się posiedzenia danego organu kolegialnego. W celu realizacji prawa wstępu zainteresowanych na posiedzenia organy są zobowiązane zapewnić środki lokalowe lub techniczne w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonych obrad.fragment książki "Prawo do informacji publicznej, Informacje niejawne, Ochrona danych osobowych" aut. J. Taczkowska - Olszewska, M. Nowikowska

Upoważnienie do działania na rzecz redakcji stanowi przyznanie uprawnienia do wykonywania zawodu i posługiwania się tytułem zawodowym dziennikarza. Wpływa zarazem na sposób klasyfikowania i oceniania charakteru podejmowanej aktywności. Wraz z uzyskaniem statusu zawodowego dziennikarza, aktywność ta przestaje bowiem przynależeć do sfery prywatnej i przybiera postać działalności publicznej.fragment książki "Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją, a posłannictwem." aut. J. Taczkowska - Olszewska

Profile przypisane osobom, których dane dotyczą, umożliwiają tworzenie nowych danych osobowych, innych niż te, które sama osoba, której dane dotyczą, podała administratorowi lub których znajomości przez administratora może w uzasadniony sposób się spodziewać. Poprzez łączenie dużej liczby indywidualnych, w tym również anonimowych, obserwacji technika tworzenia profili może wywierać wpływ na zainteresowane osoby poprzez umieszczanie ich w pierwotnie zdefiniowanych kategoriach, bardzo często bez ich wiedzy.fragment książki "Monografie Prawnicze. Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa." aut. J. Taczkowska - Olszewska, K. Chałubińska - Jentkiewicz, M. Nowikowska

Wskazanie przestępstwa popełnionego przez pracownika jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wymaga, by przestępstwo to było - albo oczywiste, albo zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 pkt 2 k.p.). Zgodnie z wyrażanym w orzecznictwie stanowiskiem ustawodawca pozostawił do uznania pracodawcy ocenę dopuszczalności dalszego zatrudnienia pracownika na stanowisku, które dotychczas zajmował.fragment książki "Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości. " aut. J. Taczkowska - Olszewska, B. Oręziak, M. Wielec